Hidrojeolojik Etüdler

Yeraltındaki suların çok büyük bir kısmı atmosferden gelen yağışlarla beslenir. Bu yağışların bir kısmı yüzeyden akıp akarsu, göl ve denizlere ulaşırken bir kısmı ise buharlaşma ve terleme ile tekrar atmosfere döner, bir kısmı da yeraltına sızarak yeraltı sularını beslemektedir. Dolayısıyla yeraltı su miktarını saptamak için yağış, akış, buharlaşma ve sızma ile ilgili verilerin doğru olarak bilinmesi gereklidir. 

Bu verilerin istatiksel sonuçları jeolojik bilgilerle birlikte değerlendirilerek yeraltı sularının beslenmesi hakkında bilgi sahibi olunur. Bu amaçla yapılan çalışmalar hidrojeolojik (hidrolojik) etüdler olarak adlandırılır.

Hidrojeolojik Etüdler kapsamında münferit su kuyusu açılması taleplerinde kuyu yerleri ve derinliğinin belirlenmesi için önceden Jeolojik jeofizik etütler yapılmaktadır.

Su kuyularının açılmasında kanunen alınması zorunlu olan Yeraltısuyu Arama ve Kullanma Belgesi için gerekli raporlar hazırlanarak DSİ.’den alınmaktadır.

Açılan su sondaj kuyularında su veren tabakaların yerlerinin belirlenmesi ve su kalitesinin tayini için kuyulardan jeofizik log alınarak kuyu teçhiz planı hazırlanmakta ve firmamızca sağlanan uygun pompalarla su tecrübesi yapılmaktadır. İmar planı, imar revizyonu, mevzi imar planına esas olmak üzere çok sayıda Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü, İller Bankası, Karayolları, Belediyeler ve Jeoloji ve Jeofizik Mühendisleri Odası onaylı Jeolojik, Jeofizik- Jeoteknik Rapor, uygulamaya esas olacak çok sayıda Zemin Etüdü Raporları gerçekleştirilmiştir.

Jeolojik, Jeofizik- Jeoteknik açıdan arazinin yerleşime uygunluğunun belirlenmesi, ideal kat yüksekliklerinin belirlenmesi, ileride oluşabilecek tehlikelerin önceden belirlenmesi ve önlemler alınmasının sağlanması amacıyla proje üretilmesi, inşaat statik hesaplarına yön veren; zemin emniyet gerilmesi, yatak katsayısı, depremsellik katsayıları tespiti ve en uygun temel derinliği saptanmak amacıyla Jeolojik, Jeofizik- Jeoteknik Raporlar oluşturulmaktadır.

Ayrıca Rezistivite, Sismik, Kuyu içi Sismiği (Down-Hole, Cross-Hole) gibi jeofizik çalışmalarla Poisson Oranı, Dinamik Elastisite (Young) Modülü, Shear-Kayma Modülü, Zemin Taşıma Gücü, Zemin Emniyet Gerilmesi, Zemin Hakim Periyotlarının tayini ile Deprem risk analizleri yapılmaktadır. Yerleşime yeni açılan sahalarda ve gerek duyulan alanlarda Mikrotremör (titreşimcik) ölçümleri ile yerin doğal titreşim periyodu yer sarsıntı sönümleme ya da büyütme katsayısı hesaplanmaktadır.
Jeolojik Etüd Çalışmalarınız için uzman ekibimiz sorularınızı yanıtlasın İletişime Geç Teklif Al Kataloğu İndir
Diğer Hizmetlerimiz